Skip to content

งานป้องกันปราบปราม

งานสืบสวน และงานสอบสวน

07

ปราบปรามอาชญากรรม” รวมข่าวเกี่ยวกับ “ปราบปรามอาชญากรรม” เรื่องราวของ” ปราบปรามอาชญากรรม”

08

ข่าวสืบสวนสอบสวนให้เข้าถึงคนและสร้างแรงกระเพื่อมใหญ่ในสังคม

งานจราจร

งานอำนวยการ

ตร.ประกาศเตือนจับจริง 400-1,000 บ. จักรยานยนต์วิ่งช่องทางด่วนถ.วิภาวดี

10

ตำรวจสายอำนวยการ คือ ข้าราชการตำรวจอีกประเภทหนึ่ง มีหน้าที่ต้องดูแลมากมาย อีกทั้งยังต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับข้าราชการตำรวจอื่นๆ  หากแต่หน้าที่สำคัญซึ่งต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอันเป็นลักษณะเฉพาะ คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการเสาะหาข้อมูลข่าวสาร , แนวทางการการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ