Skip to content
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

ผลงานและเกียรติยศ

ITALogo1

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างหน่วยงาน

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจ

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

การส่งเสริมความโปร่งใส

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34 เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ

35 การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

QR Code

ขอเชิญท่านข้าราชการตำรวจที่ทำงาน

สน.ตำรวจไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี

ร่วมประเมินแบบ  IIT  บุคคลภายใน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหน่วย

ขอเรียนเชิญ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ร่วมประเมิน OIT สำรวจความพึงพอใจ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุง

การให้บริการของ สน.ตำรวจไทย

เชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ

ร่วมประเมิน EIT เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริต สน.ตำรวจไทย

ถามตอบ / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

หัวข้อเมนูฟูตเตอร์ 1

หัวข้อย่อยที่ 1

หัวข้อย่อยที่ 2

หัวข้อย่อยที่ 3

หัวข้อย่อยที่ 4

หัวข้อเมนูฟูตเตอร์ 2

หัวข้อย่อยที่ 1

หัวข้อย่อยที่ 2

หัวข้อย่อยที่ 3

หัวข้อย่อยที่ 4

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 111 ถนนสมมติ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 11111

โทร. 02-111-1111, 02-222-2222 แฟกซ์ 02-333-3333

E-Mail : mail123@gmail.com

แผนที่ตั้งสถานีตำรวจไทย